Recruitment SupervisorID:62872

30,000 THB ~ 55,000 THBSamutprakarn
 • Job Function

  HRBP, Other, Training, Recruitment (Corporate)

 • Industry

  Manufacturing(Other)

 • Job Description

  1. วางแผนงาน และกลยุทธ์ด้านการสรรหาบุคลากร ตามนโยบาย และทิศทางธุรกิจที่เหมาะสม
  2. ออกแบบ และจัดการกระบวนการสรรหาและคัดเลือก ที่เหมาะสม
  3. บริหารจัดการการสรรหา โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิตอล ในรูปแบบต่างๆ การสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ทันสมัย และรวดเร็ว
  4. คัดเลือกบุคลากร ที่มีความสามารถตามตำเเหน่งงาน, สอดคล้องกับ Culture ขององค์กร และมีทัศนคติที่ดี
  5. มีทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน การสรุปประเด็นเพื่อคัดเลือก
  6. พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการคัดเลือก เพื่อการประเมินผู้สมัคร เช่น แบบประเมินการคัดกรอง, แบบสอบถามวัด Attitude
  7. สามารถนำเสนอ เปรียบเทียบความสามารถผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสม
  8. ดำเนินกิจกรรมการสรรหา ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Online เช่น Website, FB และ On Ground เช่น การออกบูธ
  9. สามารถเป็นวิทยากร เเนะนำธุรกิจบริษัท และตำเเหน่งงาน กับหน่วยงาน ได้
  10. วิเคราะห์ และคาดการณ์ความต้องการการจ้างงานในอนาคต เช่น การพัฒนาบุคลากร
  11. เชื่อมกับงาน HRM / HRD / HRIS รวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  12. สร้างระบบการจัดการเก็บข้อมูลผู้สมัคร การนัดหมาย การสัมภาษณ์ และสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์
  13. ตรวจสอบใบสมัครงาน และรายงานการตรวจสอบประวัติพนักงานใหม่
  14. ตรวจสอบและติดตามการจัดอัตรากำลังของหน่วยงานต่างๆ
  15. จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Labor Cost
  16. จัดทำทะเบียนประวัติพนักงานในเครือ SC GRAND เพื่อเชื่อมเข้าระบบต่างๆ เช่น Tiger Soft, ERP, finger scan system เป็นต้น
  17. ให้คำปรึกษาในด้านการสรรหาเเก่หัวหน้าฝ่าย และพนักงาน
  18. ดำเนินการประสาน Agency เเละวางระบบเรื่องการรับเเรงงานต่างด้าว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และยุติธรรมเเก่พนักงาน

 • Requirement

  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท ในสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล, IT สารสนเทศ, เศรษฐศาตร์, บริหารธุรกิจ, วิทยาการการจัดการ, นิติศาสตร์, และรัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - อายุ 25-35 ปี *ไม่จำกัดเพศ
  - เป็นนักคิด, นักพัฒนา ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
  - ชอบทางด้าน Digital เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - มีระบบความคิดที่ดี เป็นเหตุเป็นผล (Thinking Method) >> (การวิเคราะห์ / การสังเคราะห์ / การตีความ / การเชื่อมโยง / ความคิดสร้างสรรค์)
  - มี Life Style ที่ทันสมัย ก้าวทันโลก
  - มีความอดทน จิตเเข็ง มีวุฒิภาวะสามารถจัดการอารมณ์ได้ดี ในทุกระดับ
  - เป็นนักคาดการณ์ วิเคราะห์ปัญหา ใช้เหตุผลและความถูกต้องในการเเก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ให้มาเป็นการร่วมมือกัน
  - Attitude และ Mindset ดี
  - เป็นผู้ที่สามารถทำให้พนักงานเชื่อถือและศรัทธาในปรัชญาองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
  - เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร สามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศ และทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรได้
  - มีความรอบคอบ ในการพิจารณา ตัดสินใจ และวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้เป็นที่ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่าย
  - ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
  - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ด้วยความยุติธรรม
  - มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอเชิงบวก
  - สามารถทำงานเป็นทีมได้
  - เคารพกฎ กติกา และให้เกียรติซึ่งกันเเละกัน
  - เข้าใจ "ความเป็นมนุษย์"

 • English Level

  Level 4 - Conversational Level

 • Other Language

  English

 • Working Hour

  8:00 ~ 17:00

 • Holiday

  * ทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์
  - Sunday
  - National Holidays
  - Sat (Working from home)

 • Benefit

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

  • ค่าโทรศัพท์

  • ตรวจสุขภาพประจำปี

  • ประกันสังคม

  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  • เวลาทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ หรือ เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น (Time Flexible)

Apply Now!up-arrow
Increase chance of getting job within 1 month.