สรุปภาพรวมสวัสดิการในองค์กรปี 2024 สำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของคนทำงาน

General TopicMay 21, 2024 11:10

สรุปภาพรวมสวัสดิการในองค์กรปี 2024
สำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของคนทำงาน
โดย Reeracoen Thailand ร่วมกับ HREX.Asia

“สวัสดิการประจำบริษัท” ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง โดยดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้สนใจเข้ามาร่วมทีม สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงลดอัตรา Turnover rate ในองค์กรให้น้อยลง ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีรูปแบบสวัสดิการที่โดดเด่นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของพนักงานประกอบกับลักษณะงาน และเป้าหมายขององค์กร

ดังนั้นบริษัทที่เข้าใจพฤติกรรมของคนทำงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็จะสามารถออกแบบสวัสดิการที่สอดคล้องกับความคาดหวัง และมีโอกาสดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาพัฒนาองค์กรได้มากขึ้น

แต่ในปัจจุบัน รูปแบบและสังคมการทำงานมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคือ การทำงานแบบ Remote working ที่ได้กลายมาเป็น “มาตรฐาน” สำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ๆ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ ที่หลายบริษัทพยายามออกแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัย บริษัทจัดหางาน Reeracoen Thailand ร่วมกับ HREX.asia ได้ทำการสำรวจภาพรวมของสวัสดิการของแต่ละองค์กรในปี 2024 เพื่อศึกษาว่าปัจจุบันความคาดหวังของคนทำงานและมุมมองการออกแบบสวัสดิการในแต่ละบริษัทนั้นเป็นอย่างไร มีอะไรที่องค์กรสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น ติดตามอ่านต่อได้ในบทความนี้เลย

“รูปแบบการทำงาน” ในองค์กร

 1. Work from office 100% คิดเป็นสัดส่วน 73.08%
 2. Work from home 100% คิดเป็น 0.64%
 3. Work from Anywhere คิดเป็น 3.21%
 4. Hybrid Working คิดเป็น 23.08%

ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานรู้สึก “ไม่พึงพอใจ” กับงานมากที่สุด

 1. โอกาสในการเติบโตมีจำกัด 41.03%
 2. ปัญหาเรื่องคนในที่ทำงาน 30.77%
 3. Work life Balance 26.28%
 4. ค่าตอบแทนต่ำกว่ามาตรฐาน 23.08%
 5. ไม่ได้รับการชื่นชมหรือเป็นที่ยอมรับ 21.15%
 6. ปัญหาจากตัวงานที่ทำงาน 1.92%

“ความพึงพอใจ” ของพนักงานที่มีต่อสวัสดิการแต่ละประเภท

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 45.51%
 2. โบนัส 42.95%
 3. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต 39.10%
 4. การลาป่วยและวันหยุด 21.79%
 5. ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น 16.67%
 6. ค่าล่วงเวลา 14.10%
 7. ระบบการเรียนรู้และพัฒนาในองค์กร 8.33%
 8. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 7.69%
 9. การทำงานจากที่ใดก็ได้ 5.77%
 10. สิทธิดูแลบุตรและครอบครัว 5.77%


สวัสดิการที่พนักงาน “คาดหวัง” ให้เกิดขึ้นในองค์กร

ด้านการเงิน

 • สินเชื่อ/การช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับพนักงาน
 • การปรับเพิ่ม/ช่วยเหลือค่าเดินทางในการทำงาน
 • สินเชื่อ/การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย
 • การเริ่มต้น/ปรับอัตรากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน การดูแลบุตร

ด้านการพัฒนาตัวเอง

 • สวัสดิการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสมัครคอร์สเรียนต่างๆ
 • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม/ชัดเจนในการเติบโตในองค์กร
 • ค่าทักษะและความสำเร็จในการทำงาน

ด้านเวลาในการทำงานที่เหมาะสม

 • การปรับลดระยะเวลาการทำงาน
 • เพิ่มรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Work / Remote work
 • การเข้างานแบบ Flexible Working Hour

ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่

 • ประกันที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว
 • สวัสดิการเกี่ยวกับด้านสายตา
 • สวัสดิการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย/สถานที่ออกกำลังกาย
 • สวัสดิการด้านความสวยงาม/ การศัลยกรรม
 • ประกันที่ครอบคลุมด้านทันตกรรม

จากข้อมูลการสำรวจครั้งนี้ เราสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของพนักงานได้มากขึ้นว่าด้วยรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป รวมถึงปัญหาในแต่ด้านที่คนทำงานต้องรับมือในปัจจุบัน บริษัทจะสามารถเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือให้สมาชิกในองค์กรได้ด้วยวิธีการใดบ้าง นอกจากมีงานที่น่าสนใจและค่าตอบแทนที่ดึงดูดแล้ว อย่าลืมให้ความสำคัญกับคำว่าสวัสดิการเพื่อยกระดับองค์กร พัฒนาสมาชิกและโลกการทำงานให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน

องค์กรชั้นนำหาคนอย่างไรในยุคนี้?
สรุปประเด็น Future of Recruitment จากงาน CHRO & HR Director Forum

เปิดโอกาสใหม่ให้ชีวิตการทำงาน ฝากโปรไฟล์ไว้กับเรา Reeracoen Recruitment

 

เริ่มต้นใช้บริการ Recruitment จบทุกปัญหาด้าน Hiring ค้นหาคนที่ใช่ผ่านผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

#ReeracoenRecruitment #ReeracoenThailand #Recruitment